Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu pixlel.com - serwisu internetowego dostępnego pod adresem pixlel.com

Administrator serwisu pixlel.com zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu pixlel.com

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu pixlel.com, niezależnie od faktu umieszczenia jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu pixlel.com, serwis pixlel.com zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienie wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny.

2. serwis pixlel.com (lub Serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie pixlel.com, składających się na serwis pixlel.com, umieszczony na stronie głównej http://www.pixlel.com/, o charakterze rozrywkowym, umożliwiający w szczególności umieszczanie linków do filmików, gier, galerii oraz stron internetowych w celu, miedzy innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczanie własnych autorskich przemyśleń i zdjęć.

3. plik – zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności Serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.pixlel.com/ w części poświęconej funkcjonalności serwisu).

4. serwery pixlel.com – serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis pixlel.com i na których - w ramach serwisu pixlel.com – zapisywane są informacje, linki, opinie, komentarze, pliki oraz wszelkie treści umieszczone w serwisie.

5. konto – założone przez użytkownika serwisu pixlel.com konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalność, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez klikniecie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny serwisu pixlel.com w wiadomości e-mail. Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu pixlel.com, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i złożenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.

6. profil użytkownika – miejsce w serwisie pixlel.com, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu pixlel.com. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.

II. Zasady korzystania z serwisu pixlel.com

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu pixlel.com umożliwiającego m.in. nieodpłatne zamieszczanie informacji w serwisie pixlel.com, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności serwisu pixlel.com jako Administratora. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie pixlel.com nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu pixlel.com niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie pixlel.com jest posiadanie adresu e-mail (dotyczy wyłącznie użytkowników, chcących posiadać aktywne konto w serwisie).

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu pixlel.com, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa pixlel.com przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują serwisowi pixlel.com.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu pixlel.com, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a. przeglądać serwis pixlel.com, w tym treści umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,

b. zamieszczać w Serwisie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści,

c. głosować na dane linki zamieszczone w Serwisie zgodnie z dostępną funkcjonalnością Serwisu,

d. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu pixlel.com.

6. Warunkiem korzystania z serwisu pixlel.com jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu pixlel.com oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu pixlel.com polegające na zamieszczaniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w ramach serwisu pixlel.com oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania określonych treści w ramach serwisu oraz jest władny udzielić serwisowi pixlel.com określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu pixlel.com jest właściciel portalu pixlel.com. Serwis pixlel.com przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Serwis pixlel.com przetwarza dane zamieszczane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym oznaczone jako obowiązkowe tzn. nazwa użytkownika, adres email, hasło jak również inne jego dane dobrowolnie podane przez użytkownika.

8. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie pixlel.com ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez serwis pixlel.com, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Po zakończeniu z korzystania z serwisu pixlel.com, serwis pixlel.com zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu m.in. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu pixlel.com.

9. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu pixlel.com odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10. Zarejestrowanie i aktywowanie konta przez użytkownika w ramach serwisu pixlel.com jest równoznaczne z tym, iż użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jak również potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

11. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczeniu określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie pixlel.com, a także za skutki udzielenia serwisowi pixlel.com, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez pixlel.com z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec serwisu pixlel.com z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych linków, komentarzy, opinii, plików lub innych treści w serwisie pixlel.com lub z tytułu udzielenia serwisowi pixlel.com, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez pixlel.com z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie serwisu pixlel.com lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.

12. Użytkownik korzystając z serwisu pixlel.com poprzez zamieszczenie określonego komentarza, opinii, pliku lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania serwisowi pixlel.com określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez serwis pixlel.com zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

13. Z tytułu korzystania z serwisu pixlel.com, serwis pixlel.com nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu pixlel.com użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

14. Z serwisu pixlel.com użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Serwis pixlel.com różnicuje funkcjonalność serwisu pixlel.com dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji i aktywacji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu pixlel.com lub w inny sposób korzystać z serwisu jako użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich pseudonimu lub innego podobnego oznaczenia). Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu pixlel.com, zamieszczać linki, komentarze, opinie, pliki lub inne treści, głosować na wybrany link zgodnie z funkcjonalnością serwisu pixlel.com. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym aktywne konto (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.pixlel.com/ w części poświęconej funkcjonalności Serwisu).

15. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji w ramach serwisu pixlel.com jak i korzystanie z usługi serwisu pixlel.com są dobrowolne.

16. Po dokonaniu aktywacji konta, użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie pixlel.com, poprzez złożenie przez użytkownika dyspozycji usunięcia jego konta, po uprzednim zalogowaniu się na to konto. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta zostanie usunięta cała zawartość konta, z zastrzeżeniem, że pozostawione zostaną komentarze użytkownika, które od tej chwili będą widoczne jako komentarze anonimowe, oraz dodane linki (do filmików, gier, galerii i tym podobnych) które od tej chwili będą widoczne jako linki anonimowe.

17. Użytkownik posiadający aktywne konto w ramach serwisu pixlel.com może m.in.: zamieszczać linki, umieszczać komentarze, pliki, opinie, głosować na wybrany link zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu pixlel.com.

18. Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym administracja serwisu pixlel.com zastrzega możliwość opóźnień.

19. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji konta w ramach serwisu pixlel.com, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez administracje serwisu pixlel.com wyłącznie do:

a. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,

b. kontaktowania się administracji serwisu pixlel.com z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem pixlel.com (w szczególności do informowania o zmianach w Serwisie, nowościach itp.).

c. wysyłania newslettera z najciekawszymi materiałami ostatniego czasu na stronie (z opcji tej można zrezygnować w każdej chwili wyłączając ją w ustawieniach w swoim profilu na stronie)

20. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik danego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się do konta. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Administracja serwisu pixlel.com sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe.

21. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania Serwisu z wykorzystaniem konta danego użytkownika.

22. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik - założyciel konta).

23. W serwisie pixlel.com można posiadać tylko jedno zarejestrowane konto.

24. Każdy użytkownik serwisu pixlel.com jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym „niechcianej” reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody administracji serwisu pixlel.com), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie pixlel.com treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b. umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w pkt 24a Regulaminu jak również linków: do stron internetowych będących dopiero w budowie lub których treść strony jest losowo wybierana lub też zmienia się w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika lub do stron internetowych będących przekierowaniem na inną stronę,

c. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,

d. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy pixlel.com, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych serwisu pixlel.com, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.

25. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 24 a-d Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez serwis pixlel.com wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego linku, komentarza, opinii, pliku lub innej treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które administracja serwisu pixlel.com ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego administracja serwisu pixlel.com jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

26. Administracja serwisu pixlel.com oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis pixlel.com dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu pixlel.com, administracja serwisu pixlel.com nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu pixlel.com, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

27. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu pixlel.com będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, administracja serwisu pixlel.com powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu pixlel.com (http://www.pixlel.com/) stosowną informację.

28. W ramach serwisu pixlel.com administracja serwisu pixlel.com zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do administracji serwisu pixlel.com informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu administracja serwisu pixlel.com zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie: „Zgłoś”. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Administracja serwisu pixlel.com udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem pomoc(malpka)pixlel.com .

29. Administracja serwisu pixlel.com oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu pixlel.com środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie administracja serwisu pixlel.com oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu pixlel.com. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres pomoc(malpka)pixlel.com . Administracja serwisu pixlel.com do korzystania z Internetu, w tym serwisu pixlel.com, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, administracja serwisu pixlel.com zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Administracja serwisu pixlel.com nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu pixlel.com.


30. Administracja serwisu pixlel.com nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników Serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach serwisu pixlel.com. Dane mogą być usunięte przez administracje serwisu pixlel.com w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez administracje serwisu pixlel.com prowadzenia serwisu pixlel.com w przypadkach określonych w Regulaminie. Administracja serwisu pixlel.com zastrzega sobie również prawo niepublikowania w szczególności linków, komentarzy, opinii, plików i innych treści, w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez administracje serwisu pixlel.com prowadzenia serwisu pixlel.com. Z tego powodu administracja serwisu pixlel.com odradza umieszczanie treści w serwisie pixlel.com bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność administracji serwisu pixlel.com wyraźnie lub zezwalających administracji serwisu pixlel.com na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność administracji serwisu pixlel.com za takie działania, administracja serwisu pixlel.com nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu pixlel.com i szkody wynikłe z tego tytułu,

b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie pixlel.com, w tym w szczególności za zamieszczone linki prowadzące do określonych stron internetowych oraz za treści umieszczone na tych stronach; i szkody wynikłe z tego tytułu,

c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu pixlel.com, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od administracji serwisu pixlel.com,

e. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego linku, komentarza, opinii, pliku lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,

f. mając na uwadze darmowy charakter serwisu pixlel.com, administracja serwisu pixlel.com w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu pixlel.com w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; administracja serwisu pixlel.com deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu pixlel.com nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Free4Fresh płatnych usług w ramach serwisu pixlel.com, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności administracji serwisu pixlel.com w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać.

31. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu pixlel.com należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej pomoc(malpka)pixlel.com .

32. Administracja serwisu pixlel.com oświadcza, iż wszystkie linki, komentarze, opinie, pliki oraz inne treści umieszczane w serwisie pixlel.com są rejestrowane przez serwis pixlel.com, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. administracja serwisu pixlel.com oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do administracji serwisu pixlel.com odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, administracja serwisu pixlel.com udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu pixlel.com, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu pixlel.com, przy czym administracja serwisu pixlel.com działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi serwis pixlel.com do przekazania takich danych.

33. Administracja serwisu pixlel.com oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis pixlel.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. pliki cookie). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu pixlel.com.

34. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności zamieszczając link, komentarz, opinię, plik) w serwisie pixlel.com wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez inne podmioty, w tym także w celach reklamowych.

35. Administracja serwisu pixlel.com zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, administracja serwisu pixlel.com poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.